GIA SU SINH HOC LOP 12

GIA SU SINH HOC LOP 12 Gia su sinh hoc lop 12 là 1 môn học thuộc khối tự nhiên nhưng khác với các môn Toán Lý Hóa với những hệ thống lý thuyết tổng quát. Những công thức và bài tập tương đối phức tạp môn sinh học mang đặc thù của một môn khoa học thực nghiệm, có sự kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực nghiệm. Kiến thức thi đại học của môn sinh chủ Đọc tiếp